คลังข้อมูลสุขภาพ คปสอ.วิเชียรบุรี (Datacenter)
ข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศ คปสอ.วิเชียรบุรี
กราฟสรุปข้อมูลประจำวัน
 ตรวจสอบข้อมูลประจำวัน แบบ Real Time ได้เลยที่นี่
ระบบงานสารสนเทศออนไลน์
ระบบจัดงานงานสารสนเทศออนไลน์
HosXP Webservice
ดูรายงาน HosXP ผ่าน Web Service
ตรวจสอบเงินเดือนออนไลน์
ตรวจเช็ค รายรับ รายจ่าย และ สรุปยอดเงินเดือน
ศูนย์คุณภาพ
ศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี
Medication Error
แบบรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา
ระบบจองรถยนต์
ระบบจองรถยนต์
Phone Book
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
ตรวจสอบการใช้ห้องประชุมศิริรักษณ์ และ ห้องชมดาว
แบบฟอร์มคู่มือและเอกสารความรู้ต่างๆ
แบบฟอร์มใบลา กิจ ลาป่วย ชอ user HOSxP Internet คูมือ ต่างๆ องค์ความรู้ต่างๆ
ระบบตรวจสอบวันลาออนไลน์
ตรวจสอบข้อมูลการลา ลากิจ ล่าป่วย ลาพักผ่อน

© Copyright 2009-2010 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ร.พ.วิเชียรบุรี- all rights reserved